Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer en persoonlijke levenssfeer

Door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken (hierna “de Website”), aanvaardt u zich te schikken naar en gebonden te zijn door onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden en desgevallend door de andere voorwaarden en reglementen die op de Website staan. Deze voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen en daarom nodigen wij u uit om de inhoud ervan regelmatig te checken om kennis te nemen van eventuele aanpassingen. Behoudens andersluidende bepalingen, zullen die aanpassingen in principe van kracht zijn vanaf de publicatie ervan op de Website.

De Website en de eraan verbonden diensten worden gecreëerd en beheerd door BPI Real Estate Belgium nv (afgekort BPI), die deel uitmaakt van de groep Compagnie d’Entreprise CFE nv (afgekort CFE), met maatschappelijke zetel in 1160 Brussel, E. Van Nieuwenhuyselaan 30 en met ondernemingsnummer BE0438.425.053.

De Website is in de eerste plaats bedoeld om de activiteiten van BPI en/of haar partners kenbaar te maken.

BPI stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website juist is en regelmatig wordt geactualiseerd. BPI waarborgt evenwel niet de volledige juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, volledigheid en actualisering van de inhoud van deze Website. BPI wijst derhalve elke aansprakelijkheid af voor eender welke fout of f mankement met betrekking tot de inhoud van de Website.

De informatie op de Website wordt dus verstrekt zonder verbintenis en mag niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruikers.

Onder voorbehoud van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen die desgevallend van toepassing kunnen zijn als u een consument bent, kan BPI niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die volgt of voortvloeit uit het gebruik van deze Website en/of van de erin voorkomende informatie, zoals -maar niet uitsluitend- winstderving, omzet- of dataverlies, en dit ongeacht de reden ervan, en dit zelfs wanneer BPI ervan op de hoogte is gebracht dat soortgelijke schade zich zou kunnen voordoen.

Er wordt geen enkele waarborg verstrekt met betrekking tot de goede werking van de Website en BPI kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking ervan noch voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website.

De Website kan hypertextlinks bevatten naar andere websites of naar pagina’s van derden of er onrechtstreeks naar verwijzen. De plaatsing van links naar dergelijke websites veronderstelt op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BPI kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan noch voor eender welke vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

U verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verzamelen over eender welke andere gebruiker van de Website of van elke aanverwante dienst zonder zijn voorafgaande toestemming te hebben gekregen. Bovendien is het u strikt verboden substantiële delen van de Website te downloaden of te hergebruiken of minder substantiële delen ervan systematisch of regelmatig te downloaden of te hergebruiken. Het is u eveneens verboden virussen of elke andere technologie te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de goede werking van deze Website alsook aan de belangen van de andere gebruikers.

Deze Website en de inhoud ervan, inbegrepen, maar zonder ertoe beperkt te zijn, de creaties, teksten, grafieken, beelden, video’s, geluiden, logo’s en iconen, zijn beschermd door het auteursrecht en/of door andere intellectuele eigendomsrechten (merken, databases enz.) en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gebruikt, aangepast en/of vertaald zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van BPI en/of de houder van het betrokken recht. De informatie die wordt verstrekt op of via de Website mag alleen voor interne private niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. De gebruiker van de Website mag de informatie voor geen enkel ander doeleinde gebruiken (onder meer verspreiden, reproduceren, verkopen of op eender welke manier overdragen), inzonderheid voor doeleinden van commerciële exploitatie. Elk ongeoorloofd gebruik van de hele Website of van een deel ervan zal aanleiding geven tot vervolging overeenkomstig de geldende wetgeving.

De Website, de exploitatie en het gebruik ervan vallen uitsluitend onder het Belgische recht, met uitzondering van de collisieregels. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil bertreffende de toegang tot en/of het gebruik van deze Website.

Jongste update: september 2019

Lorem ipsum
Lorem ipsum